دستگاههای دوازدگانه موسیقی

دستگاههای دوازدگانه موسیقی

2

2

1

1

1 ) راست } حمل (
2 ) اصفهان ) ثور (
3 ) عراق ) جوزا (
4 ) کوچک = زیرافکند ) سرطان (
5 ) بزرگ )اسد(
6 )حجاز )سنبله(
7 )بوسلیک )میزان(
8 )عشاق )عقرب( نوا
9 )حسینی )قوس(
10 )زنگوله )جدی(
11 )نوا )دلو(
12 )رهاوی )حوث(
نوا و راست وحسینی و راهوی و عراق
حجاز و زنگله و بوسلیک و عشاق
دگر سپهان، آنگه بزرگ و زیر افکند
اسامی همه آهنگ هاست بر اطالق
فرهنگ جهانگیری
راست: مبرقع )5 نغمه( – پنجگاه )5 نغمه(
اصفهان: نیریز)5 نغمه( – نشابورک )5 نغمه(
عراق: مخالف )5 نغمه( – مغلوب )8 نغمه(
کوچک: رکب )6 نغمه( – بیاتی )8 نغمه(
بزرگ: همایون )2 ، 4؟ نغمه( – نهضت )10 نغمه(
حجاز: سه گاه )2 ،3؟ نغمه( – حصار )8 نغمه(
بوسلیک: عشیران )10 نغمه( – صبا )5 نغمه(
عشاق: زابل )3 نغمه( – اوج )8 نغمه(
حسینی: دوگاه )2 نغمه( – محیّر )8 نغمه(
زنگوله: چهارگاه )4 نغمه( – غُرّال )5 نغمه(
نوا: نوروز خارا )5 نغمه( – ماهور )6 نغمه(
رهاوی: نوروز عرب )6 نغمه( – نو روز عجم )6 نغمه(
سبب خفیف: 10
فاعلن، فاعالتن
مُستفعلن، مُستَفعلن
مَفاعِیلُن، مفاعِیلُن
مَفعُوالتُ، مَفعُوالتُ
فاعالتن
سبب ثقیل:00
مَفاعَلَتن، مُتَفاعلن
وتد مقرون: 100
فَعُولن، مَفَاعلین، مَفَاعلتن،
فاعِلُن، مستفعِلُن، متفاعِلُن
فاعِالتن
وتد مفروق:010
مَفعوالتُ، فاعِالتن، مُستَفعِلن
فاصله صُغری: 1000
مُفاعَلِتُن، مُتَفَاعِلن
فاصله کُبری: 10000
مُستَفِعَلِن= فَعِلَتُن